a ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠊ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-06-09 23:37:29 收藏数:0 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
1 ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷ ᠭᠤᠩᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡᠳ
2 ᠪᠤᠲᠠᠨ ᠊ᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠵᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠷᠵᠢᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠳ
3 ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠬᠠᠩᠭᠢᠷ ᠵᠢᠩᠭᠢᠷ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠭᠠᠳ
4 ᠬᠤᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠨᠠᠯᠪᠠᠰ ᠳᠠᠯᠪᠠᠰ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠠᠳ
5 ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠠᠳ
6 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠰ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ
7 ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠳ
8 ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢᠳᠦᠭᠡᠳ
9 ᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠣᠨᠢᠬᠠᠨ᠃
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。