ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ5

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-06-09 23:03:18 收藏数:7 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
1 ᠪᠣᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠭᠠᠩᠭᠠᠷ ᠭᠤᠩᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡᠳ
2 ᠪᠤᠲᠠᠨ ᠪ ᠨᠣᠭᠣᠬ᠋᠎ᠠ ᠠᠷᠵᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠷᠵᠢᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠳ
3 ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠥᠬ᠋ᠵᠢᠮ ᠬᠠᠩᠭᠢᠷ ᠵᠢᠩᠭᠢᠷ ᠰᠣᠨᠣᠰᠲᠠᠭᠠᠳ
4 ᠬᠤᠱᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠨᠠᠯᠪᠠᠰ ᠳᠠᠯᠪᠠᠰ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠠᠳ
5 ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠠᠳ
6 ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠢᠨᠢᠶᠡᠲᠦᠰ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ
7 ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠳ
8 ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠲᠡᠭᠡᠷ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢᠲᠦᠭᠡᠳ
9 ᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠣᠨᠢᠬᠠᠨ ᠃
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。
文章热度:
文章难度:
文章质量:
说明:系统根据文章的热度、难度、质量自动认证,已认证的文章将参与打字排名!

本文打字排名TOP20