a ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠊ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ3

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-06-07 22:16:51 收藏数:0 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
1 ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠮᠡᠯᠴᠡᠶ᠋ᠢᠭᠡᠳ
2 ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠳ
3 ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ  ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠬᠠᠨ ᠣᠢ ᠰᠦᠭᠯᠡᠶ᠋ᠢᠭᠡᠳ
4 ᠠᠷᠤ  ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠡᠳ
5 ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠦᠶᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠳ
6 ᠡᠳᠡᠨ ᠊ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠢ ᠴᠦ᠍ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠳ
7 ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ
8 ᠵᠣᠭᠰᠣᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ
9 ᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠣᠨᠢᠬᠠᠨ᠃
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。