ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-06-06 21:28:03 收藏数:4 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
0 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ — ᠴ · ᠴᠢᠮᠡᠳ
1 ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠤᠲᠤᠬ᠋᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
2 ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠥᠷᠥᠬ᠋ᠰᠡᠨ ᠪᠢ
3 ᠠᠲᠠᠷ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ
4 ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠲᠣᠲᠠᠭ ᠃
5 ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
6 ᠠᠯᠤᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠷᠲᠡᠭᠡᠳ
7 ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ
8 ᠰᠡᠤᠠᠬᠢᠯ ᠪᠠᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ
9 ᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬ᠋᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠢ
0 ᠦᠨᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬ᠋᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠬ
1 ᠥᠷᠥᠰᠢᠶᠡᠯᠲᠦ ᠡᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠷ
2 ᠢᠯᠪᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬ᠋᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠬ
3 ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠭᠦᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ
4 ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠣᠭᠳᠣᠯᠵᠤ
5 ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ
6 ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠲᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠲᠡᠭ᠋ ᠃
1 ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ
2 ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥᠭᠡᠳ
3 ᠥᠨᠢᠷ ᠠᠭᠤᠲᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠡᠨ
4 ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ
5 ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠᠭ
6 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠠᠨᠲᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ
7 ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠥᠬ᠋ᠰᠢᠳ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠮᠢᠨᠢ
8 ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠲᠠᠭᠠᠳ
9 ᠦᠯᠡᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠥᠬ᠋ᠭᠦᠬ᠋ᠰᠡᠨ
1 ᠥᠨᠢᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠪ
2 ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
3 ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ
4 ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠬ᠋᠎ᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ
5 ᠨᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠢᠨᠢ
6 ᠨᠠᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠲᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ
7 ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠪᠢ
8 ᠥᠪᠡᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ
9 ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠶ᠋ᠢᠡᠨ ᠪᠢ
0 ᠡᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠨᠠᠲᠠᠭ ᠃
1 ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠃
2 ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠥᠰᠦᠬ᠋ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ ᠃
3 ᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠯᠴᠠᠬᠤ
4 ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬ᠋ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃
5 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ
6 ᠪᠢᠨᠲᠡᠷᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ
7 ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ
8 ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬ᠋᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠬ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠨ
9 ᠣᠷᠭᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬ᠋᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ
0 ᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
1 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠲᠡᠯᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ
2 ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠭᠢᠰᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ
3 ᠠᠤᠬ᠋᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠨ ᠪ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠣᠯ
4 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ
5 ᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢ
6 ᠠᠶᠤᠰᠢ ᠰᠢᠬ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠶ᠋ᠢᠡᠨ ᠲᠠᠭᠯᠠᠵᠤ
7 ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠬ᠋ᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠴᠠᠲᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ
8 ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ
9 ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠃
1 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ
2 ᠪᠢᠲᠦᠷᠶ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ
3 ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ
4 ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬ᠋᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠬ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠨ
5 ᠣᠷᠭᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬ᠋᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ
6 ᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠᠭ ᠃
1 ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠭᠦᠯᠦᠬ᠋ᠰᠡᠨ
2 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠪ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠢ
3 ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ
4 ᠡᠭᠡᠰᠢᠬ᠋ᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠢ ᠂
5 ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ
6 ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ
7 ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
8 ᠵᠢᠤᠠᠬᠦᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠨᠡᠮᠡᠬ᠋ᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。