smartCode的级别:三级(共十级)不温不火 我有我的速度!
打字记录884
累计测试15 小时
中文速度53 字/分
英文速度108 字/分
英文成绩击败了全国25%的人
中文成绩击败了全国57.7%的人
2022 年用户名文章名称类型时间速度正确率退格成绩挑战曲线
10-28 19:33:21 smartCode 佛教历史 中文 1 分钟 3001 WPM 97 % 0 未知,数据未通过验证!----
10-28 19:32:10 smartCode American personal hygiene 英文 1 分钟 1016 KPM 98 % 45 未知,数据未通过验证!----
10-28 09:59:57 smartCode Chinese travel abroad 英文 3 分钟 108 KPM 100 % 22 及格,继续努力!----
10-28 09:56:33 smartCode 咖啡文化 中文 3 分钟 50 WPM 99 % 1 及格,继续努力!----
10-28 09:53:02 smartCode 广州人与茶 中文 1 分钟 1178 WPM 100 % 62 未知,数据未通过验证!----
10-28 09:50:33 smartCode 回族风俗 中文 1 分钟 106 WPM 94 % 7 优秀,成绩不错哦!----
10-28 09:49:55 smartCode 多伦多 中文 3 分钟 40 WPM 100 % 17 不及格,加强练习!----
10-28 09:46:33 smartCode 古埃及传说 中文 3 分钟 51 WPM 100 % 14 及格,继续努力!----
10-28 09:43:12 smartCode 回族风俗 中文 3 分钟 46 WPM 99 % 4 及格,继续努力!----
10-28 09:35:21 smartCode a girl selling matches 英文 1 分钟 1252 KPM 97 % 50 未知,数据未通过验证!----
10-28 09:33:29 smartCode 海流影响海洋生物 中文 2 分钟 53 WPM 100 % 8 及格,继续努力!----
10-28 09:30:34 smartCode 古埃及传说 中文 2 分钟 51 WPM 100 % 9 及格,继续努力!----
10-28 09:27:57 smartCode 车险改革 中文 1 分钟 76 WPM 94 % 0 良好,向更快挑战!----
10-28 09:22:13 smartCode Chinese film 英文 1 分钟 1322 KPM 97 % 63 未知,数据未通过验证!----
10-28 09:19:20 smartCode anti globalization 英文 1 分钟 1337 KPM 97 % 43 未知,数据未通过验证!----
10-28 08:52:33 smartCode 海螺沟冰川 中文 1 分钟 780 WPM 98 % 29 未知,数据未通过验证!----
10-28 08:51:08 smartCode An Italian fairy 英文 1 分钟 737 KPM 97 % 24 优秀,成绩不错哦!----
07-12 16:30:30 smartCode Chinese food culture 英文 1 分钟 1033 KPM 97 % 51 未知,数据未通过验证!----
07-05 19:16:18 smartCode American personal hygiene 英文 1 分钟 959 KPM 97 % 43 未知,数据未通过验证!----
05-23 09:50:03 smartCode Chinese film 英文 1 分钟 1044 KPM 97 % 41 未知,数据未通过验证!----
跳转共有45