a ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠊ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ1

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-06-05 21:56:26 收藏数:3 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
0 ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠊ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ
1 ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ  ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ
2 ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠭᠡᠳ
3 ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠢᠠᠷ
4 ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ  ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠳ
5 ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠭᠤᠨ  ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ
6 ᠪᠤᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠨ ᠳᠡᠪᠬᠡᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ
7 ᠪᠤᠯᠲᠠᠶ᠋ᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠡᠷ
8 ᠪᠣᠷᠣᠯᠳᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠰ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠡᠳ
9 ᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠶ᠋ᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠰᠣᠨᠢᠬᠠᠨ᠃
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。