ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡ

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-02-09 19:50:47 收藏数:3 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
0 ᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠦ᠋ᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠊ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠬ᠋᠎ᠠ
1 ᠠᠶ᠋ᠢᠲᠠᠰ ᠲᠥᠷᠥᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠬ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠭᠡᠭᠡ
2 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠊ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡ
3 ᠠᠯᠲᠠᠬ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠠᠪ
4 ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠲᠠᠭᠠᠲᠤᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ
5 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠢ
6 ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠴᠦ᠍ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠥᠪ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠲᠣᠲᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠬᠢ
7 ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠬ᠋ᠲᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠲᠠ ᠃
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。
文章热度:
文章难度:
文章质量:
说明:系统根据文章的热度、难度、质量自动认证,已认证的文章将参与打字排名!

本文打字排名TOP20