ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠲᠠᠭ 2

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-02-08 12:10:21 收藏数:3 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
0 ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠲᠠᠭ
7 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ — ᠭ · ᠴᠢᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
1 ᠭᠤᠨᠢᠬᠰᠠᠨ ᠰᠡᠤᠠᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠂
2 ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠪᠲᠦ !
3 ᠭᠤᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠲᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂
4 ᠰᠡᠭᠦᠲᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠦᠬ᠋ᠲᠡ !
5 ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠠᠷᠢᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠡᠶ᠋ᠢᠵᠦ ᠂
6 ᠰᠣᠯᠣᠩᠬ᠋᠎ᠠ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠲᠠᠭ ᠊ᠢ ᠰᠠᠨᠠ !
7 ᠡᠭᠦᠷᠢᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠢ
8 ᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠲᠠᠭ ᠊ᠢ ᠪᠣᠲᠣ !
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。
文章热度:
文章难度:
文章质量:
说明:系统根据文章的热度、难度、质量自动认证,已认证的文章将参与打字排名!

本文打字排名TOP20