ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠲᠠᠭ 1

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-02-07 18:58:46 收藏数:3 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
0 ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠲᠠᠭ
7 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ — ᠭ · ᠴᠢᠩᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
1 ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠵᠦᠰᠦᠬ᠋ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢ ᠂
2 ᠪᠣᠲᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠ !
3 ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠦᠲᠦᠷᠢᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠ ᠰᠡᠬᠡᠲᠡᠭ᠋ ᠦ᠋ᠨ
4 ᠤᠴᠢᠷ ᠊ᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠ !
5 ᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠦ ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠂
6 ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠢᠯᠭᠠᠬ᠋᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠨᠠ !
7 ᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠥ ᠲᠡᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠂
8 ᠬᠠᠮᠢᠬ᠋᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠲᠠᠭ ᠊ᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡ !
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。