ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ2

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-02-05 21:27:28 收藏数:5 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
0 ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ
7 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ — ᠦ‍ · ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ
1 ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠪ ᠰᠣᠯᠣᠩᠬ᠋᠎ᠠ ᠰᠢᠬ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠲᠡᠭ᠋
2 ᠪᠣᠭᠲᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠪᠣᠰᠤᠬ᠋᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ᠋ ᠮᠢᠨᠢ
3 ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠶ᠋ᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
4 ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ
5 ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬ᠋᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠷᠸ᠋᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ
6 ᠲᠤᠯᠬ᠋᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠷ ᠰᠢᠬ ᠪᠠᠲᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。
文章热度:
文章难度:
文章质量:
说明:系统根据文章的热度、难度、质量自动认证,已认证的文章将参与打字排名!

本文打字排名TOP20