ᠮᠥᠷ (1)

贡献者:AIJUN 类别:其他 时间:2023-01-28 20:21:06 收藏数:3 评分:0
返回上页 举报此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改错字
1 ᠴᠠᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠬ᠋ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ
2 ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ
3 ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠵᠢᠰᠦᠨ ᠪ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ
4 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠥᠷ ᠲᠡᠢ
5 ᠠᠷᠪᠠ ᠪᠤᠯᠠᠪᠠᠴᠤ ᠪᠤᠯᠲᠠᠶ᠋ᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ
6 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ
7 ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠪᠡᠴᠦ ᠪᠤᠯᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠤᠬᠤᠶ᠋ᠢᠬᠤ
8 ᠠᠲᠠᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ
9 ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠶ᠋ᠢᠡᠷ ᠶ᠋ᠢᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠲᠡᠭ᠋
0 ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠭᠤᠲᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠪ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ
1 ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠊ᠢ ᠨᠢ
2 ᠠᠨᠲᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠃
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。
文章热度:
文章难度:
文章质量:
说明:系统根据文章的热度、难度、质量自动认证,已认证的文章将参与打字排名!

本文打字排名TOP20